Prosopography: LGPN V3b-17929

Prosopography ID: 637
Prosopography: LGPN V3b-17929
URL: http://www.lgpn.ox.ac.uk/id/V3b-17929
Person: Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)