Prosopography: Farrington (2012), no. 1.32

Prosopography ID: 645
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.32
Person: Theogenes/Theagenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)