Prosopography: LGPN V3b-1192

Prosopography ID: 655
Prosopography: LGPN V3b-1192
URL: http://www.lgpn.ox.ac.uk/id/V3b-1192
Person: Epharmostos / Eparmostos from Opous (Aetolia)