Prosopography: Farrington (2012), no. 1.41

Prosopography ID: 667
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.41
Person: Phaidippides son of Liparos from Ioulis? (Keos)