Prosopography: Farrington (2012), no. 1.205

Prosopography ID: 689
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.205
Person: ([runner]) from Kaisareia Tralleis (Caria)