Prosopography: Farrington (2012), no. 1.208

Prosopography ID: 701
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.208
Person: Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)