Prosopography: Moretti (1957), no. 625, 631

Prosopography ID: 833
Prosopography: Moretti (1957), no. 625, 631
Person: D[...]gonos from Kephallenia (Kephallenia)