Prosopography: Farrington (2012), no. 2.16

Prosopography ID: 855
Prosopography: Farrington (2012), no. 2.16
Person: Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)