Prosopography: Gouw (2009), no. 142

Prosopography ID: 857
Prosopography: Gouw (2009), no. 142
Person: Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)