Prosopography: Farrington (2012), no. 2.18

Prosopography ID: 871
Prosopography: Farrington (2012), no. 2.18
Person: [Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?] from Nikopolis? (Epirus)