Prosopography: Moretti (1992), p. 127

Prosopography ID: 873
Prosopography: Moretti (1992), p. 127
Person: [Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?] from Nikopolis? (Epirus)