Prosopography: Moretti (1957), no. 988

Prosopography ID: 874
Prosopography: Moretti (1957), no. 988
Person: [Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?] from Nikopolis? (Epirus)