Prosopography: Farrington (2012), no. 2.53

Prosopography ID: 914
Prosopography: Farrington (2012), no. 2.53
Person: Aurelius Ancharenos Phaidros son of Phaidros? from Ephesos (Ionia)