Prosopography: Moretti (1957), no. 890

Prosopography ID: 917
Prosopography: Moretti (1957), no. 890
Person: Claudius Apollonius from Smyrna (Ionia)