Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 245

Prosopography ID: 930
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 245
Person: Achilleus (Origenes) from Hermopolis? (Egypt)