Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 246

Prosopography ID: 932
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 246
Person: A[---] from ? (?)