Prosopography: Farrington (2012), no. 2.66

Prosopography ID: 955
Prosopography: Farrington (2012), no. 2.66
Person: Kandidianos from Aphrodisias (Caria)