Prosopography: Farrington (2012), no. 5.7

Prosopography ID: 960
Prosopography: Farrington (2012), no. 5.7
Person: Tiberius Claudius Kallimorphos son of Tiberius Claudius Agathangelos from Aphrodisias (Caria)