Prosopography: Gouw (2009), no. 156

Prosopography ID: 967
Prosopography: Gouw (2009), no. 156
Person: Titus Flavius Asklep[i... from Miletos (Ionia)