Prosopography: Moretti (1953), no. 63

Prosopography ID: 970
Prosopography: Moretti (1953), no. 63
Person: Hedea daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)