Prosopography: Moretti (1953), no. 63

Prosopography ID: 971
Prosopography: Moretti (1953), no. 63
Person: Dionysia daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)