Prosopography: Moretti (1957), no. 907

Prosopography ID: 989
Prosopography: Moretti (1957), no. 907
Person: Gerenos from Naukratis (Egypt)