Event: Nikoteles son of Kapon from Thespiai (Boiotia)