Person: Nikoteles son of Kapon from Thespiai (Boiotia)

Person ID: 5303
Name: Nikoteles
Father's Name: Kapon
Place of Origin: Thespiai (Boiotia)
List of Festivals:
Charitesia in Orchomenos (Boiotia)
List of Events:
Charitesia in Orchomenos (Boiotia) on ( -100 to ? )
Charitesia in Orchomenos (Boiotia) on ( -100 to ? )
List of Disciplines:
theatre: hypokrisis (tragoidos)
other: keryxis
List of References:
IG VII 3196
Le Bas II, 623
Manieri (2009), Orc. 24, pp. 200-202
Reisch (1885), p. 117, n. II