Festival: Augousteia Pythaia in Nikaia? (Bithynia)

Festival ID: 443
Festival Name: Augousteia Pythaia
Festival Place: Nikaia? (Bithynia)
List of Participants:
Gaius Perelius Aurelius Alexandros from Thyateira (Lydia)