Person: Gaius Antonius Septimius Poplios from Pergamon (Mysia)

Person ID: 269
Name: Gaius Antonius Septimius Poplios
Place of Origin: Pergamon (Mysia)
Date Range: 175 to 225
Honorary Citizen of:
Ephesos (Ionia)
Smyrna (Ionia)
Athens (Attica)
List of Festivals:
___ in Sparta (Lakonia)
___ in Puteoli (Italy)
___ in Neapolis (Italy)
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Asklepeia Komodeia in Pergamon (Mysia)
Asklepia in Epidauros (Epidauria)
Augousteia in Pergamon (Mysia)
Balbilleia in Ephesos (Ionia)
Capitolia in Rome (Italy)
Chrysanthina in Sardis (Lydia)
Didymeia in Miletos (Ionia)
Ephesea in Ephesos (Ionia)
ex Argous aspis in Argos (Argeia)
Hadrianeia in Smyrna (Ionia)
Hadrianeia in Ephesos (Ionia)
Hadrianeia in Athens (Attica)
Halieia in Rhodos (Rhodos)
Koina Asias in Smyrna (Ionia)
Mantineia in Mantinea (Achaia)
Nemea in Nemea (Kleonaia)
Olympia in Smyrna (Ionia)
Pythia in Delphi (Phokis)
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria)
Traianeia in Pergamon (Mysia)
List of Events:
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 193 to 211 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 193 to 211 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 178 to 210 )
Mantineia in Mantinea (Achaia) on ( 193 to 211 )
Halieia in Rhodos (Rhodos) on ( 193 to 211 )
Halieia in Rhodos (Rhodos) on ( 193 to 211 )
Didymeia in Miletos (Ionia) on ( 193 to 211 )
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria) on ( 193 to 211 )
Chrysanthina in Sardis (Lydia) on ( 193 to 211 )
Hadrianeia in Athens (Attica) on ( 193 to 211 )
Asklepia in Epidauros (Epidauria) on ( 193 to 211 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 193 to 211 )
Ephesea in Ephesos (Ionia) on ( 193 to 211 )
Hadrianeia in Ephesos (Ionia) on ( 193 to 211 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 193 to 211 )
Asklepeia Komodeia in Pergamon (Mysia) on ( 193 to 211 )
Asklepeia Komodeia in Pergamon (Mysia) on ( 193 to 211 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 193 to 211 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 193 to 211 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 193 to 211 )
Koina Asias in Smyrna (Ionia) on ( 193 to 211 )
Nemea in Nemea (Kleonaia) on ( 193 to 211 )
Nemea in Nemea (Kleonaia) on ( 193 to 211 )
Nemea in Nemea (Kleonaia) on ( 193 to 211 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 193 to 211 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 193 to 211 )
___ in Neapolis (Italy) on ( 193 to 211 )
___ in Neapolis (Italy) on ( 193 to 211 )
___ in Neapolis (Italy) on ( 193 to 211 )
___ in Puteoli (Italy) on ( 193 to 211 )
___ in Puteoli (Italy) on ( 193 to 211 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 178 to 211 )
Hadrianeia in Smyrna (Ionia) on ( 193 to 211 )
Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 193 to 211 )
___ in Sparta (Lakonia) on ( 193 to 211 )
List of Disciplines:
music: kitharoidia
List of References:
IGRR IV 1432 = I.Smyrna 659 = CIG 3208
RPh 56 (1930), pp. 37-38
List of Prosopographies:
Cartledge & Spawforth (1989), F.25
Weir (2004), p. 125
Strasser (2001), no. 220
Sève (1993), no. 3
Sarikakis (1965), no. 6
Caldelli (1993), no. 51
Strasser (2021), no. 116
Fauconnier (2018)
Stephanis (1988), no. 2121
Kostouros (2008), no. 36
Vendries (1999), p. 266-269
Strasser (2002), p. 116
Gouw (2009), p. 54