Place: Ephesos (Ionia)

Place ID: 57
Place Name: Ephesos
Region Name: Ionia
List of "Native Sons":
Publius Cornelius aristos son of Eirenaios
[? K..kta]benos son of Proklos
Nikanor son of Sokles
Marcus Ulpius Domestikos
Marcus Aurelius Philosebastos
Demaratos
Flavia Thalassa
[pankratiast] son of [---]phantos/phantes?
[---]n son of Pythion
Pu(blius) T(itus) Aelius Serapion
Theogenes daughter of Theogenes
Antiochos son of Euboulides
Publius Aelius Synphoros
Athenaios son of Arpaleos
Pyrilampes
Ion
Publius Aelius Agathemeros
Charopinos
Quinitilius Karpophoros
Marcus Ulpius Firmus Domestikos
Marcus Aurelius Glykonianos
Aurelius Achilleus
Attalos
Antonius Apollinarios
Agathon Epiktetos
Gaius Ouloumnios Hermogenes
Kointos Nerios Satorneios
Perikles son of Heraklides
Nikanor son of Sokles
___
___
___
___
Athenodoros Semonos
Publius Cornelius Ariston son of Eirenaios
Aurelius Basileus son of Kelades
Marcus Aurelius Asklepiades
Tatianus son of Lucius Flaminius Tatianus
Moschos son of Taureos
Demaratos
Publius Aelius Aurelius Serapion son of Publius Aelius [---]
Aurelius Ancharenos Phaidros son of Phaidros?
K[..]ktabenos son of Proklos
Marcus Aurelius Philosebastos
Marcus Ulpius Domesticus
Timonax son of Dardanos
Antonianus
Alexandros son of Menandros
Diogenes son of Dionysios
___
Alexandros
List of Honorary Citizens:
Calvinus son of Ploutas from Hypaipa (Lydia)
[---] Androsthenes from Kos (Kos)
T. Claudius Philologos Theseus from Athens (Attica)
Aurelius Eutychion from Nysa (Caria)
Gaius Julius Achilleus from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Tatianos son of Metrophanes from Caesarea Germanice (Bithynia)
Pythostratos from Athens (Attica)
Aurelius Achilleus from Aphrodisias (Caria)
Marcus Aurelius Nikomachos from Erythrai (Ionia)
Tiberius Claudius Epigonos from Aphrodisias (Caria)
([athlete]) son of Zosimos from Philadelphia (Lydia)
([runner])
Marcus Aurelius Chresimos (Gregoris) from Kaisareia Tralleis (Caria)
Marcus Aurelius Zotikos from Kaisareia Tralleis (Caria)
Lucius Soulpikios Chanthippos from Klazomenai (Ionia)
Photion son of Karpion from Laodikeia?
Marcus Aurelius Roupheinos from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
Marcus Aurelius Athenaios from Tyana (Cappadocia)
Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)
([pantomime?]) from Magnesia on the Meander (Ionia)
Agathopous son of Dionysios from Hierokaisareia (Lydia)
Marcus Aurelius Antonius Lucius from Smyrna (Ionia)
([runner]) from Kaisareia Tralleis (Caria)
[...] Polykrates (Aur[elius] Polykrates) from Kibyra (Lycia)
Marcus Aurelius O[...]lon from Ankyra (Galatia)
Gaius Antonius Septimius Poplios from Pergamon (Mysia)
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis (Lydia)
List of Festivals:
___
(?) Mariana
Artemisia
Artemisia Kommodeia
Balbilleia
Ephesea
Epheseia ta megala
Ephesia ta megala
Epineikia
Eumeneia
Hadrianeia
Hadrianeia Kommodeia
Hadrianeia Olympia
Hadrianeia?
Koina Asias
Koinon Asias
Mariana Isthmia
Megala Pythia
Megala Pythia Marianeia
Olympia
Ptolemeia
Rhomaia
Theia Panapolloneia
theia Panapolonieia
Links:
Pleiades
Trismegistos