Person: ([musician])

Person ID: 485
Alternative Name: [musician]
Date Range: 180 to 250
List of Festivals:
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Asklepeia Pythia in Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Asklepieia in Epidauros (Epidauria)
Augousteia in Pergamon (Mysia)
Balbilleia in Ephesos (Ionia)
Capitolia in Rome (Italy)
Chrysanthina in Sardis (Lydia)
Ephesea in Ephesos (Ionia)
Eusebeia in Puteoli (Italy)
ex Argous aspis in Argos (Argeia)
Hadrianeia in Athens (Attica)
Hadrianeia in Ephesos (Ionia)
Hadrianeia in Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Hadrianeia Olympia in Smyrna (Ionia)
Haleia in Philadelphia (Lydia)
Herakleia in Thebes (Boiotia)
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Koina Asias in Smyrna (Ionia)
Koina Asias in Sardis (Lydia)
Kommodeios in Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Adana (Cilicia)
Olympia in Tarsos (Cilicia)
Olympia in Anazarbos (Cilicia)
Pythia in Delphi (Phokis)
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria)
Pythia in Alexandria (Troas)
Rhomaia in Smyrna (Ionia)
Sebasta in Neapolis (Italy)
Sebereia in Hierapolis-Kastabala (Cilicia)
ton Eukratous in Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Traianeia in Pergamon (Mysia)
Trophoneia in Lebadeia (Boiotia)
List of Events:
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 180 to 250 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 178 to 218 )
Ephesea in Ephesos (Ionia) on ( 180 to 250 )
Hadrianeia in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 180 to 250 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 180 to 250 )
Olympia in Anazarbos (Cilicia) on ( 180 to 250 )
Kommodeios in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 180 to 250 )
Kommodeios in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 180 to 250 )
Kommodeios in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 180 to 250 )
Olympia in Tarsos (Cilicia) on ( 180 to 250 )
Olympia in Tarsos (Cilicia) on ( 180 to 250 )
Sebereia in Hierapolis-Kastabala (Cilicia) on ( 180 to 250 )
Olympia in Adana (Cilicia) on ( 180 to 250 )
ton Eukratous in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 180 to 250 )
ton Eukratous in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 180 to 250 )
Pythia in Alexandria (Troas) on ( 180 to 250 )
Asklepeia Pythia in Laodikeia on the Lykos (Phrygia) on ( 180 to 250 )
Asklepeia Pythia in Laodikeia on the Lykos (Phrygia) on ( 180 to 250 )
Rhomaia in Smyrna (Ionia) on ( 180 to 250 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 180 to 250 )
Hadrianeia Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 180 to 250 )
Hadrianeia Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 180 to 250 )
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 180 to 250 )
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 180 to 250 )
Haleia in Philadelphia (Lydia) on ( 180 to 250 )
Haleia in Philadelphia (Lydia) on ( 180 to 250 )
Haleia in Philadelphia (Lydia) on ( 180 to 250 )
Haleia in Philadelphia (Lydia) on ( 180 to 250 )
Koina Asias in Sardis (Lydia) on ( 180 to 250 )
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria) on ( 180 to 250 )
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria) on ( 180 to 250 )
Chrysanthina in Sardis (Lydia) on ( 180 to 250 )
Chrysanthina in Sardis (Lydia) on ( 180 to 250 )
Chrysanthina in Sardis (Lydia) on ( 180 to 250 )
Hadrianeia in Ephesos (Ionia) on ( 180 to 250 )
Hadrianeia in Ephesos (Ionia) on ( 180 to 250 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 180 to 250 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 180 to 250 )
Koina Asias in Smyrna (Ionia) on ( 180 to 250 )
Eusebeia in Puteoli (Italy) on ( 180 to 250 )
Hadrianeia in Athens (Attica) on ( 180 to 250 )
Trophoneia in Lebadeia (Boiotia) on ( 180 to 250 )
Trophoneia in Lebadeia (Boiotia) on ( 180 to 250 )
Herakleia in Thebes (Boiotia) on ( 180 to 250 )
Asklepieia in Epidauros (Epidauria) on ( 180 to 250 )
Asklepieia in Epidauros (Epidauria) on ( 180 to 250 )
Asklepieia in Epidauros (Epidauria) on ( 180 to 250 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 180 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 180 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 180 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 180 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 180 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 180 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 180 to 250 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 180 to 250 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 180 to 250 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 180 to 250 )
List of Disciplines:
music: aulesis (pythaulesis)
List of Agonistic Titles:
periodoneikes
List of References:
F.Delphes III.1, 550 = IAG 81
RPh 56 (1930), pp. 53-54
SEG 52.531 = AE (2002), 1343
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 1.211
Weir (2004), p. 124
Moretti (1953), no. 81
Strasser (2001), no. 239
Sarikakis (1965), no. 50
Sève (1993), no. 38
Caldelli (1993), no. 55
Kostouros (2008), no. 255
Strasser (2021), no. 157
Scheithauer (1998), p. 68
Jacquemin (1999), no. 526
Aspiotes (2006), 2346
Knoepfler (2008), p. 1451
Comment: According to Farrington (2012) this athlete was probably active sometime between 180-250. Noted some mistakes in the victor list in the database. Needs checking. - CT (April 2020)