Festival: Nemea in Argos (Argeia)

Festival ID: 31
Festival Name: Nemea
Festival Place: Argos (Argeia)
List of Participants:
Diogenes from
T. Claudius Metrodoros from
Apion son of Poseidonios from
[athlete] from
Aurelius Eutychion from Nysa (Caria)
Titus Aelius Aurelius Metrodoros from Philadelphia (Lydia)
Titus Aelius Aurelius Menandros son of Apollonios from Aphrodisias (Caria)
Publius Pompeius Eutychus (Ninnaros Ninnus) from Philadelphia (Lydia)
[? K..kta]benos son of Proklos from Ephesos (Ionia)
Piseas son of Piseas from Aphrodisias (Caria)
Marcus Ulpius Domestikos from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Thelymitres from Miletos (Ionia)
Marcus Aurelius Philosebastos from Ephesos (Ionia)
Lucius Silicius Firmus Mandrogenes from Magnesia on the Maeander (Ionia)
Kandidianos from Aphrodisias (Caria)
Gaius Perelius Aurelius Alexander from Thyateira (Lydia)
Aurelius Phoebammon son of Poseidonios from (Egypt)
Berenike II from Alexandria
Sosias son of Onasiph[---] from Messene (Achaia)
[wrestler, pankratist] from Messene (Achaia)
[wrestler]
[Sikyionian] from Sikyon (Sikyonia)
[Athenian runner] from Athens (Attica)
Kreugas from Epidamnos
Kres or Diokles son of Kleines
Kaphisias? from Akraiphia (Boiotia)
[pankratiast] from Aphrodisias (Caria)
[charioteer] son of [---]andros from Kaunos (Caria)
[Argean?] from Argos? (Argolid)
[runner] from Tralleis (Caria)
[Chian?] from Chios? (Chios?)
[Chian?] from Chios? (Chios?)
[Larisan] from Larisa (Thessaly)
[athlete] from Elateia (Phokis)
[athlete] from (Attica?)
[runner] from (Attica?)
[Ephesian? runner] from Ephesos? (Ionia)
Timotheos son of Ephaneus/Euphanes from Rhodes (Rhodes)
Timarchos son of Demainetos from Argos? (Argolid)
Theogeiton from Thebes (Boiotia)
Publius Aelius Dionysios from Sparta (Lakonia)
Polykreon son of Hagesistratos from Lindos (Rhodes)
Philophron son of Archinomos from Rhodes (Rhodes)
Pammachos son of Triakos from Thebes (Boiotia)
Nikomachos son of Babon from Miletos (Ionia)
Menedemos son of Menedemos from Elis (Elis)
Marcus Neoptolemus son of Diodotos from Philadelphia (Lydia)
Marcus Aurelius Petronius Celsus (Menippos) son of Publius Aelius Tydeus from Nysa? (Caria)
Marcus Aurelius Heras from Chios (Aegean)
Kleonymos from Lindos (Rhodes)
Kalleas son of Kallekrates from Sparta? (Lakonia)
Hippokleidas from Athens (Attica)
Helliod[---] from Mytilene (Lesbos)
Gaius Julius Aurelius son of Protogenes from Anemurium (Cilicia)
Diotimos son of Dionysios from Sidon (Phoenicia)
Dionysios son of Charidamos from Alexandria
Berenike II daughter of Magas from Alexandria (Egypt)
Athanichos from Thebes (Boiotia)
[Aristo]nbrotos son of Theudoros from Kos (Aegean)
[Athenian?] from Athens? (Attica)
Timosthenes son of Iphion? from Aegina (Aegina)
Timokles(?) from Mykenai (Argolid)
Eurybates from Argos (Argolid)
Automedes son of Timoxenos from Argos (Corinthia)
Timasarchos son of Timocretos from Aegina (Aegina)
Sogenes son of Thearion from Aegina (Aegina)
Pytheas son of Lampon from Aegina (Aegina)
Perilaos son of Alkenor from Argos (Argolid)
Melesias from Athens (Attica)
Megas from Aegina (Aegina)
Aristis son of Pheidon from Kleonai (Argolid)
Lamprokles son of Axileos from Ioulis (Keos)
Krinoleos son of P[r]aseas from Ioulis (Keos)
Alkimidas son of Theon from Aegina (Aegina)
Hegestratos son of Philon from Athens (Attica)
Hagestratos from Epidauros
Teisias from Aegina (Aegina)
Alexidikos from Keos (Aegean)
Eparkos from Keos (Aegean)
Phokion (Lokion) from Keos (Aegean)
Alkimachos from Athens (Attica)
Deinias son of Megas from Aegina (Aegina)
[athletes] from Sikyon (Peloponesse)
Chromios son of Hagesidamas from Aitna (Sicily)
Aristokleidas son of Aristophanes from Aegina (Aegina)
[wrestler] from Messene (Achaia)
Neon son of Nikodamos from Messene (Achaia)
Berenike from Alexandria (Egypt)
Stomios from Elis (Elis)
Hysmon from Elis (Elis)
Lachon/Lakon son of Aristomenes from Keos (Cyclades)
Timodemos son of Timonoos from Athens (Attica)
Sokrates son of Sokrates from Epidauros (Epidauria)
Aurelius Septimius Eirenaios son of Eutychos from Laodikeia (Syria)
Marcus Aurelius Ptolemaios from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Silvanus from Hermopolis Magna (Egypt)
Marcus Aurelius Charmos from Philadelphia (Lydia)
([athlete])
Onetor from Athens (Attica)
([athlete])
([wrestler])
Gaius Iulius son of Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Akestorides son of Hermokreon from (Troas)
Euanoridas from Elis (Elis)
Lastratidas son of Paraballon from Elis (Elis)
Nikandros from Elis (Elis)
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
Kleainetos son of Epikratos from Argos (Argeia)
Satyros son of Lysianax from Elis (Elis)
K[--] son of Mn[--] from Tarentum (Italy)
Lucius Septimius Aurelius Serapion from Alexandria (Egypt)
Eupolemos from Elis (Elis)
Pythodelos son of Pythodoros from Athens (Attica)
[---]r son of [---]r from Sparta (Lakonia)
Lucius Septimius Aurelianus from Nikomedeia (Bithynia)
Marcus Aurelius Asklepiades (Hermodoros) son of Marcus Aurelius Demetrios (Harpokration) from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius Athenaios from Tyana (Cappadocia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Titus Flavius Archibios from Alexandria (Egypt)
Piseas from Aphrodisias (Caria)
Kandidianos from Aphrodisias (Caria)
Publius Aelius Alkandridas son of Publius Aelius Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Publius Aelius Aurelius Serapion son of Publius Aelius [---] from Ephesos (Ionia)
Menodoros Gnaeus from Athens (Attica)
Aristodamos/Aristodemos son of Thrasis from Elis (Elis)
Marcus Aurelius Kleanor son of Kleanor from Sparta (Lakonia)
[runner] (Graus) from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Septi]mius Au[r]elius S[.......] from Alexandria (Egypt)
Gaius Aelius Granianos Phanias Artemidoros (Publius Aelius Granianos Phanias Artemidoros) from Miletos (Ionia)
Gaius Ilius Aurelius Protogenes (Gaius Julius Aurelius Protogenes) from Anemurium (Cilicia)
Claudius Apollonius from Smyrna (Ionia)
Tiberius Julius Septimius Julianus from Smyrna (Ionia)
Menekrates son of Assyrios from Sillyon (Pamphylia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Bentidios Sota
Claudius Rufus Peisaios (Apollonius) son of Claudius Apollonius Smyrnaios from Smyrna (Ionia)
Marcus Aurelius Chrysippos from Alexandria?
Lucius Silikios Firmos Mandrogenes from Magnesia on the Meander (Ionia)
Marcus Aurelius Agathopous from Aegina (Aegina)
Titus Antonius Eutychianos from Pessinous (Galatia)
[Mar(kos) Au]relius [--]menos from Kos (Kos)
Marcus Aurelius Philosebastos from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Alexandros from Kos (Kos)
Publius Pompeius Eutyches (Nannaros) from Philadelphia (Lydia)
Mnasiboulos son of Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Titus Aurelius Beryllos from Aizanoi (Phrygia)
Lucius Sertorius from Daldis (Lydia)
Marcus Aurelius Demetrios (Harpokration) from Hermopolis Magna (Egypt)
Titus Aelius Aurelius Metrodoros from Philadelphia (Lydia)
Titus Aelius Aurelius Apollonius from Tarsos (Cilicia)
[...] Ulpius from Telmessos (Lycia)
([wrestler])
Publius Aelius from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Marcus Ulpius Domesticus from Ephesos (Ionia)
Apollonios
Marcus Antonius Lollianus from Ephesos? (Ionia)
Isidoros from Alexandria? (Egypt)
[Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?] from Nikopolis? (Epirus)
Serapo[doros] from Melos? (Melos)
Marcus Flavius Antoninus from Hierapolis? (Phrygia)
Marcus Ulpius Sokrates from Sparta? (Lakonia)
Pankles son of Pankles from Tenos? (Tenos)
Tiberius Claudius Nikanor from Seleukeia Pieria (Syria)
Titus Flavius Metrobios son of Demetrios from Iasos (Caria)
Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)
Quintus Marcius Titianos from Athens (Attica)
Quintus Marcius Straton from Athens (Attica)
Athenaios from Athens (Attica)
Apollonios son of Archestratos
Tiberius Claudius Hermas son of Ision from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
([kitharistes]) from Kos? (Kos)
Epitherses son of Metrodoros from Erythrai (Ionia)
D[...]gonos from Kephallenia (Kephallenia)
Moschos from Kolophon (Ionia)
Kleoxenos from Alexandria
Antenor son of Xenares from Miletos (Ionia)
Herodoros from Megara (Megaris)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Titus Domitius Prometheus from (Attica)
[athlete] from Epidauros? (Epidauria)
[wrestler] from Rhodes (Rhodes)
Sosibios son of Dioskourides from Alexandria (Egypt)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Hermogenes son of Daimenes from Antiochia?
Nikon from Anthedon (Boiotia)
([athlete])
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Timonax son of Dardanos from Ephesos (Ionia)
Archippos son of Kalliphanos/Kalliphanes from Mytilene (Lesbos)
Euagkritos (Euankritos) son of Triax from Thebes (Boiotia)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Damiskos from Messene (Messenia)
([athlete]) from Athens? (Attica)
Lucius Septimius Aurelius Marcianus from Nikomedia (Bithynia)
Sostratos (Akrochersites) son of Sosistratos from Sikyon (Sykionia)
Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Leon son of Leompedon from Ioulis? (Keos)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Antiochos from Lepreon (Arkadia)
Promachos son of Dryon from Pellene (Achaia)
([musician])
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
[Kritia]s? son of Kalaischros from Salamis? (Attica)
Polykles (Polychalkos) from Sparta (Lakonia)
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)
Ergoteles son of Philanor from Knossos (Crete)
([isthmionikes])
Xenophon son of Thessalos from Corinth (Corinthia)
Kleandros son of Telesarchos from Aegina (Aegina)
Polyphantos son of Theophrades from Ioulis? (Keos)
Pronapes son of Pronapides from Athens (Attica)
Xenarkes/Xenarches son of Philandrides? from Sparta (Lakonia)
Oligaithidai NN (family) from Corinth (Corinthia)
Diagoras son of Damagetos from Rhodes (Rhodes)
Argeios son of Pantheides from Ioulis? (Keos)
Liparion son of Liparos from Ioulis? (Keos)
Theiaios son of Oulias from Argos (Argeia)
Dandis / Datis / Dantios / Dantis from Argos (Argeia)
Epharmostos / Eparmostos from Opous (Aetolia)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Melissos from Thebes (Boiotia)
Theogenes/Theagenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Phylakidas from Aegina (Aegina)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Agatha[...] from Sikyon (Sykionia)
Euthymenes from Aegina (Aegina)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Nikolaidas from Corinth (Corinthia)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Theandridai NN (family) from Aegina (Aegina)
Praxidamas from Aegina? (Aegina)
Kreontidas from Aegina? (Aegina)
Euanthes from Kyzikos (Mysia)
Nikasylos from Rhodes (Rhodes)
Kimon son of Kampos from Ioulis? (Keos)
Titus Aelius Aurelius Menandros from Aphrodisias (Caria)
Titus Aelius Aurelius Maron (the Halter; the Jumper) from Kalykadnos (Cilicia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Agathopous son of Dionysios from Hierokaisareia (Lydia)
[M(arcus) A]urelius [Heras]? from Chios? (Chios)
Publius Aelius Heliodoros from Kalykadnos (Cilicia)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
Publius Aelius Ailianos from Salamis (Cyprus)
Publius Aelius Artemas from Laodikeia (Pisidia)
Marcus Tullius [...] from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Athenaios] son of [Ale]xandros from Rhamnous (Attica)
Aristides from Elis (Elis)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Publius Aelius Aristomachos from Magnesia on the Meander (Ionia)
Marcus Ju<s>tius Marcianus Rufus (Eioutios, Iutius) from Sinope (Pontus)
Gaius Aelius Themison son of Theodotos from Miletos (Ionia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Tiberius Scandilianus Zosimos from Gortyn (Crete)
Titus Flavius Artemidoros son of Artemidoros from Adana (Cilicia)
Agathos Daimon (the Camel) from Alexandria (Egypt)
Titus Flavius Asklep[i... from Miletos (Ionia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Marcus Aurelius Antonius Lucius from Smyrna (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
Lucius Cornelius Corinthus from Corinth (Corinthia)
Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Hedea daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)
[Demo]krates son of Demokrates from Magnesia on the Meander (Ionia)
([runner/pentathlete]) from (Asia)
([runner]) from Ephesos (Ionia)
([boxer]) from Ephesos? (Ionia)
Marcus Aurelius O[...]lon from Ankyra (Galatia)
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis (Lydia)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
[athlete] from Rhodes? (Rhodes)
([athlete]) from ? (Achaia)
Aurelius Phoibammon son of Posidonios from Hermopolis Magna (Egypt)
Aurelius Sarapammon (Didymos) from Oxyrhynchos (Egypt)
([pentathlete, runner, pankratiast]) from Kos (Kos)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)
Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)
Xenothemis son of Kleostratos from Miletos (Ionia)
Agesarchos son of Haimostratos from Tritaia (Achaia)
Drakontomenes son of Hierokles from Halicarnassus (Caria)
Onasiteles son of Onasistratos from Cedrea? (Caria)
Aristolas son of Eu[...] from Rhodes? (Rhodes)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)