Person: Quintus Julius Dionysios from Katane (Sicily)

Person ID: 512
Name: Quintus Julius Dionysios
Place of Origin: Katane (Sicily)
Date Range: 205 to 230
List of Festivals:
___ in Kyzikos (Mysia)
Aktia in Perinthos (Thrace)
Aktia in Antiochia
Alexandreia Pythia in Ankyra (Galatia)
Alexandreia Pythia in Philippopolis (Thrace)
Asklepeia Sotereia Pythia in Ankyra? (Galatia)
Eukratia in Antiochia (on the Orontes) (Syria)
ex Argous aspis in Argos (Argeia)
Hadriana Olympia in Kyzikos (Mysia)
Hadrianeia in Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Koina Asias in Ephesos (Ionia)
Koinon Bithynias in Nikomedeia (Bithynia)
Kommodeios in Caesarea Mazaka (Cappadocia)
Olympia in Epidauros (Epidauria)
Olympia in Pergamon (Mysia)
Olympia in Adana (Cilicia)
Pythia in Nikaia (Bythinia)
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria)
Pythia in Delphi (Phokis)
Severeia in ? (?)
Traianeia in Pergamon (Mysia)
List of Events:
___ in Kyzikos (Mysia) on ( 210 to 225 )
Severeia in ? (?) on ( 210 to 225 )
Alexandreia Pythia in Philippopolis (Thrace) on ( 210 to 225 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 210 to 225 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 210 to 225 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 210 to 225 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 210 to 225 )
Koinon Bithynias in Nikomedeia (Bithynia) on ( 210 to 225 )
Koinon Bithynias in Nikomedeia (Bithynia) on ( 210 to 225 )
Hadrianeia in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 210 to 225 )
Eukratia in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 210 to 225 )
Kommodeios in Caesarea Mazaka (Cappadocia) on ( 210 to 225 )
Kommodeios in Caesarea Mazaka (Cappadocia) on ( 210 to 225 )
Kommodeios in Caesarea Mazaka (Cappadocia) on ( 210 to 225 )
Olympia in Adana (Cilicia) on ( 210 to 225 )
Olympia in Adana (Cilicia) on ( 210 to 225 )
Olympia in Adana (Cilicia) on ( 210 to 225 )
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 210 to 225 )
Olympia in Pergamon (Mysia) on ( 210 to 225 )
Olympia in Pergamon (Mysia) on ( 210 to 225 )
Olympia in Pergamon (Mysia) on ( 210 to 225 )
Koina Asias in Ephesos (Ionia) on ( 210 to 225 )
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria) on ( 210 to 225 )
Pythia in Nikaia (Bythinia) on ( 210 to 225 )
Pythia in Nikaia (Bythinia) on ( 210 to 225 )
Pythia in Nikaia (Bythinia) on ( 210 to 225 )
Hadriana Olympia in Kyzikos (Mysia) on ( 210 to 225 )
Hadriana Olympia in Kyzikos (Mysia) on ( 210 to 225 )
Aktia in Perinthos (Thrace) on ( 217 to 300 )
Aktia in Perinthos (Thrace) on ( 217 to 300 )
Aktia in Perinthos (Thrace) on ( 217 to 300 )
Aktia in Perinthos (Thrace) on ( 217 to 300 )
Aktia in Antiochia on ( 217 to 300 )
Aktia in Perinthos (Thrace) on ( 217 to 300 )
Olympia in Epidauros (Epidauria) on ( ? to ? )
Asklepeia Sotereia Pythia in Ankyra? (Galatia) on ( 205 to 230 )
Asklepeia Sotereia Pythia in Ankyra? (Galatia) on ( 205 to 230 )
Asklepeia Sotereia Pythia in Ankyra? (Galatia) on ( 205 to 230 )
Alexandreia Pythia in Ankyra (Galatia) on ( 205 to 230 )
List of References:
I.Ancyra 146 = Mitchell (1977), pp. 75-77, no. 8 = SEG 27.843
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 1.215
Strasser (2001), no. 233
Sève (1993), no. 20
Strasser (2021), no. 140
Comment: According to Farrington (2012), this athlete was probably active somewhere between 205-230. The origin of this athlete is unknown. Also the discipline of this athlete is unknown. - YP Sève states that he was from Katane. Victory list not fully added to database yet.