Person: Kleoxenos from Alexandria

Person ID: 534
Name: Kleoxenos
Place of Origin: Alexandria
Date Range: -255 to -225
List of Festivals:
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Olympia (Elis)
Pythia in Delphi (Phokis)
List of Events:
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -255 to -225 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( -255 to -225 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( -255 to -225 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( -240 to -240 )
List of Disciplines:
combat sports: pugme
List of Agonistic Titles:
atraumatistos
periodonikes
List of References:
Euseb. Chron. ll. 277-278 (ed. Christesen) = Afric. Chron. F65 l. 241 (ed. Wallraff)
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 2.4
Moretti (1957), no. 569
Strasser (2001), no. 110
Kostouros (2008), no. 90