Person: Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)

Person ID: 621
Name: Tiberius Julius Apolaustos
Place of Origin: Ephesos? (Ionia)
Date Range: 180 to 192
Honorary Citizen of:
Chaironeia (Boiotia)
Saittai (Lydia)
Kyme (Aiolis)
Nikaia
Chalkis (Euboia)
(Troas)
Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Hierokaisareia (Lydia)
Nikomedeia (Bithynia)
Mytilene (Lesbos)
Plataiai (Boiotia)
Kyzikos (Mysia)
Laodikeia?
Kaisareia (Tralleis) (Caria)
Nikopolis (Epeiros)
Ephesos (Ionia)
Sardis (Lydia)
Smyrna (Ionia)
Pergamon (Mysia)
Messene (Messenia)
Delphi (Phokis)
Miletos (Ionia)
Athens (Attica)
Sikyon (Sykionia)
Magnesia on the Meander (Ionia)
List of Festivals:
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Isthmia? in Isthmia (Corinthia)
Kommodeia Dionysia Herakleia in Thebes (Boiotia)
Nemea? in Nemea (Kleonaia)
Olympia Asklepeia Komodeia Sebasta koina Asias in Pergamon (Mysia)
Olympia? in Olympia (Elis)
Pythia in Delphi (Phokis)
List of Events:
Kommodeia Dionysia Herakleia in Thebes (Boiotia) on ( 100 to 200 )
Isthmia? in Isthmia (Corinthia) on ( 180 to 192 )
Olympia? in Olympia (Elis) on ( 180 to 192 )
Nemea? in Nemea (Kleonaia) on ( 180 to 192 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 180 to 192 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 180 to 192 )
Olympia Asklepeia Komodeia Sebasta koina Asias in Pergamon (Mysia) on ( 180 to 192 )
List of Disciplines:
theatre: hypokrisis
theatre: hypokrisis (tragoidos)
theatre: pantomimos (hypokrisis tragikes enrythomou kineseos)
List of Agonistic Titles:
monos kai protos ap' aionos anthropon
asionikes?
periodonikes?
hieronikes
List of References:
Corinth 8.3, 370 and 693 = SEG 35.237
F.Delphes III.1, 551
I.Ephesos 2070-2071
IEphesos 1221
Manieri (2009), Theb. 14, pp. 305-308
Robert (1930), pp. 106-114
SEG 45.1578
SEG 45.2291
SEG 54.1184 = AE 2004, 1407
Slater (1995), pp. 282-283
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 6.1
Weir (2004), p. 128
Sarikakis (1965), no. 24
Kostouros (2008), no. 190
Kent (1966), no. 370
Kent (1966), no. 693
Strasser (2021), no. 108
Strasser (2003)
Strasser (2006), p. 321
Comment: The inscriptions F.Delphes III 1 551, I.Ephesos 2070-2071, and Corinth 8.3.370 and 693 render the same information, with some slight differences: lists of where Apolaustos held councillorship (hence also citizenship) or only citizenship and the cities in which statues were erected for him. Lines 27-28 of the Delphi-inscription inform the reader that Apolaustos was made citizen of even more cities than recorded there. Only in the Delphi-inscription an actual victory is recorded. Some of his other victories might be found in I.Magnesia 192 (see Robert OMS VI pp. 574-577 and Slater (1995), in GBRS 36(3), pp. 263-292). Farrington however, does not link that inscription to Apolaustos. Therefore, see Farrington (2012) 5.8 for the victories from the Magnesia-inscription. Farrington (2012), n. 800: 'The editor of FdeD III, 1 no. 551 restored ll. 1 – 3, as ‘...Τιβ. Ἰούλιον Ἀπόλαυστον τ[ραγικῆς ἐν]|ρύθμου κινήσεως ὑποκριτή[ν, περιοδονί]κην, ἱερονίκην ...’). Slater (... in: GRBS 36, 1995, 263–292, 265) points out that the restoration ‘περιοδονί]κην’ is impossible, as the festivals of the periodos did not have competitions for pantomimes and suggests (271) as an alternative, ‘Ἀσιονίκης’, as the games at Pergamon in which Apolaustos is victorious are ‘κοινὰ Ἀσίας’.' As both the readings 'periodonikes' and 'asionikes' are insecure, the periodos-festivals are added with questionmarks.