Person: Aurelius Basileus son of Kelades from Ephesos (Ionia)

Person ID: 725
Name: Aurelius Basileus
Father's Name: Kelades
Place of Origin: Ephesos (Ionia)
Date Range: 235 to 238
List of Festivals:
Artemisia in Hypaipa (Lydia)
Megala Pythia in Ephesos (Ionia)
List of Events:
Artemisia in Hypaipa (Lydia) on ( 235 to 238 )
Megala Pythia in Ephesos (Ionia) on ( 235 to 238 )
List of References:
I.Ephesos 1107
Knibbe, J├ľAI 50 (1972/1975), no. 15 = SEG 26.1261
List of Prosopographies:
Brunet (1998), no. 41
Strasser (2021), no. 266