Place: Stratonikeia (Caria)

Place ID: 267
Place Name: Stratonikeia
Region Name: Caria
List of "Native Sons":
Tiberius Claudius Teimodemos Koliorgeus son of Tiberius Claudius Olympos
Athenion son of Menippos
Anthemion
Aristeas
List of Festivals:
Hekatesia
Links:
Pleiades
Trismegistos