Prosopography: Farrington (2012), no. 1.152

Prosopography ID: 437
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.152
Person: Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)