Person: Titus Flavius Hermogenes son of Apollonios from Xanthos (Lycia)

Person ID: 343
Name: Titus Flavius Hermogenes
Alternative Name: Hippos
Father's Name: Apollonios
Place of Origin: Xanthos (Lycia)
Date Range: 75 to 90
Honorary Citizen of:
Patara (Lycia)
Rome (Italy)
Alexandria (Egypt)
List of Festivals:
___ in Alexandria?
___ in Plataia (Boiotia)
___ in Patara (Lycia)
___ in Argos (Argeia)
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Balbilleia in Ephesos (Ionia)
Capitolia in Rome (Italy)
ex Argous aspis in Argos (Argeia)
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Koina Asias in Smyrna (Ionia)
Koinon Asias in Pergamon (Mysia)
Koinon Syrias, Kilikias, Phoineikes in Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Olympia (Elis)
Pythia in Delphi (Phokis)
Sebasta? in Neapolis (Italy)
List of Events:
___ in Argos (Argeia) on ( 80 to 90 )
___ in Patara (Lycia) on ( 80 to 90 )
___ in Plataia (Boiotia) on ( 80 to 90 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
Koinon Syrias, Kilikias, Phoineikes in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 75 to 90 )
Koinon Syrias, Kilikias, Phoineikes in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 75 to 90 )
Koinon Syrias, Kilikias, Phoineikes in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 75 to 90 )
Koinon Syrias, Kilikias, Phoineikes in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 75 to 90 )
Koina Asias in Smyrna (Ionia) on ( 75 to 90 )
Koina Asias in Smyrna (Ionia) on ( 75 to 90 )
Koina Asias in Smyrna (Ionia) on ( 75 to 90 )
Koina Asias in Smyrna (Ionia) on ( 75 to 90 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 75 to 90 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 75 to 90 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 75 to 90 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 75 to 90 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 75 to 90 )
Koinon Asias in Pergamon (Mysia) on ( 75 to 90 )
Koinon Asias in Pergamon (Mysia) on ( 75 to 90 )
Koinon Asias in Pergamon (Mysia) on ( 75 to 90 )
Koinon Asias in Pergamon (Mysia) on ( 75 to 90 )
Koinon Asias in Pergamon (Mysia) on ( 75 to 90 )
Sebasta? in Neapolis (Italy) on ( 75 to 90 )
Sebasta? in Neapolis (Italy) on ( 75 to 90 )
Sebasta? in Neapolis (Italy) on ( 75 to 90 )
Sebasta? in Neapolis (Italy) on ( 75 to 90 )
___ in Alexandria? on ( 75 to 90 )
___ in Alexandria? on ( 75 to 90 )
___ in Alexandria? on ( 75 to 90 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 75 to 90 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 75 to 90 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 75 to 90 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 75 to 90 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 75 to 90 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 75 to 90 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 75 to 90 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 75 to 90 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 75 to 90 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 75 to 90 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 75 to 90 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 75 to 90 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 75 to 90 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 75 to 90 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 75 to 90 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 75 to 90 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 75 to 90 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 75 to 90 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 75 to 90 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 81 to 89 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 81 to 89 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 81 to 89 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 81 to 89 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 81 to 89 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 85 to 85 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 89 to 89 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 81 to 81 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 86 to 90 )
List of Disciplines:
running: ___
running: hoplites dromos (apo tou tropaiou)
running: stadion
List of Agonistic Titles:
protos ap' aionos
paradoxonikes
aristos Hellenon
xystarches dia biou
List of References:
Euseb. Chron. Il. 421 and 425 (ed. Christesen) = Afric. Chron. F65 ll. 354 and 357 (ed. Wallraff)
Paus. 6.13.3
SEG 34.1314-7
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 1.152
Moretti (1987), p. 76
Moretti (1957), no. 805
Caldelli (1993), no. 3
Gouw (2009), no. 157
Weir (2004), p. 128
Moretti (1957), no. 806
Moretti (1957), no. 807
Moretti (1957), no. 812
Moretti (1957), no. 813
Moretti (1957), no. 817
Moretti (1957), no. 818
Moretti (1957), no. 819
Strasser (2001), no. 168
Fauconnier (2018)
Kostouros (2018), no. 212
Strasser (2021), no. 34
Decker (2008), p. 163-164
Miranda (2013), p. 526-530
Decker (2014), no. 61
Moretti (1992), nos. 805-807
Comment: The honorary citizenship of Alexandria is unspecified - presumably the Alexandria in Egypt. The sources, SEG 34.1314-7 also mention his citizenship 'in the best cities of Asia and in all Greek cities' (ἐν ταῖς ἐξοχωτάτα̣[ις τῆς Ἀσίας] / καὶ τῆς Ἑλλάδος πόλεσι πάσαις, ll. 4-5 in SEG 34.1314). Apart from the victories below, he also won 'at the other festivals in the disciplines stadion, diaulos, and hoplites as the first of all time' (καὶ το[ὺς λοιποὺς] / ἀγῶνας στάδια διαύλους ὁπλεί[τας πρῶτον] / ἀπʹ αἰῶνος, ll. 14-16 in SEG 34.1314). - PK/CT