Discipline: aulesis

Discipline ID: 89
Discipline Name: aulesis
Sports Category: music
Sports Super Category: artistic
List of athletes:
[musician] from
Apollonios son of Apollonios
[---]n son of Pythion from Ephesos (Ionia)
Xenios son of Dionysios from (Boiotia)
Marcius Silanion from Thespiai (Boiotia)
Straton son of Straton from Sidon
Polyxenos son of Poulytion from Perge (Pamphylia)
([auletes]) son of Philleas from Thespiai (Boiotia)
Kraton son of Zotichos
Ant[---]
Agathias son of Harmodios from Opous (Locris)
Aristokles son of Aristokles from (Boiotia)
Straton from Thespiai (Boiotia)
Apollodotos son of Apollodotos
Philippos?
Timokrates from Thebes? (Boiotia)
Aristokles son of Amphikles from Thebes (Boiotia)
Aminias son of Chairemonos from Echinos (Thessaly)
Kleitophon son of Athenodotos from Athens (Attica)
Parmenion son of Parmenion from Athens (Attica)
Artemon son of Myrton from Thebes (Boiotia)
Nikon son of Euonymodoros from Thebes (Boiotia)
Dionysichos son of Epikles from Thebes (Boiotia)
Aminias son of Chairemon from Echinos (Eastern Macedonia and Thrace)
([flutist])
Kleitarchos from Athens? (Attica)
Charias from Athens? (Attica)
Diokles son of Kallimeles from Thebes (Boiotia)
Rhodippos son of Rhodippos from Argos (Peloponnese)
Apollodotos son of Apollodotos from (Crete)
Ariston son of Ariston from Thebes (Boiotia)
Ergeas son of Ergeas from Daphne - Antiochia (Syria)
Damanetos son of Glaukos from Argos (Argeia)
Perigeneis son of Herakleidas from Kyzikos (Mysia)
Telemachos
Philostrotos
([auletes?])
Sopolis
Dionysios
Dionysios
Hermaiondas
Hermaiondas
([auletes])
Hermaiondas
([auletes])
Heraklidas
Boiskos
Andron
Kleinias
Kleinias
Nikopolis
[---]masias
Tullios
Gaius Iulius son of Gaius from Thespiai (Boiotia)
Rhodippos son of Rhodippos from Argos (Argeia)
Ergeas son of Ergeas from Daphne - Antiochia (Syria)
Satyros son of Eumenes from Samos (Samos)
Chrysogonos
Midas from Akragas (Sicily)
Pythokritos son of Kallinikos from Sikyon (Sykionia)
Sakadas from Argos (Argeia)
Echembrotos from ? (Arkadia)
Aurelius Agrippa from Caesarea
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)
Tiberius Scandilianus Zosimos from Gortyn (Crete)
Ariston from Kos? (Kos)
Gaius Genykios Zenon