Festival: Kentreiseia in Philippopolis (Thrace)

Festival ID: 477
Festival Name: Kentreiseia
Festival Place: Philippopolis (Thrace)
List of Participants:
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)