Person: Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)

Person ID: 529
Name: Valerius Eklektos
Place of Origin: Sinope (Pontus)
Date Range: 235 to 261
Honorary Citizen of:
Panopolis? (Egypt)
Tripolis (Phoenicia)
Hierapolis (Phrygia)
Beroia (Macedonia)
Perge (Pamphylia)
Philadelphia (Lydia)
Elis (Elis)
Nikaia (Bithynia)
Rome (Italy)
Argos (Argeia)
Nikopolis (Epeiros)
Sardis (Lydia)
Smyrna (Ionia)
Delphi (Phokis)
Corinth (Corinthia)
Athens (Attica)
List of Festivals:
___ in Sparta (Lakonia)
___ in (Asia)
Aionia in Rome (Italy)
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Aktia in Tyre (Syria)
Athenas Promachou in Rome (Italy)
Attalea Capitolia in Aphrodisias (Caria)
Augousteia in Pergamon (Mysia)
Balbilleia in Ephesos (Ionia)
Capitolia in Rome (Italy)
Chilietes in Rome (Italy)
Chrysanthina in Sardis (Lydia)
Didymeia in Miletos (Ionia)
Eusebeia in Puteoli (Italy)
ex Argous aspis in Argos (Argeia)
Gordianeia Antoneia in Side (Pamphylia)
Hadriana Olympia in Smyrna (Ionia)
Hadrianeia in Ephesos (Ionia)
Herakleia in Thebes (Boiotia)
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Kentreiseia in Philippopolis (Thrace)
Koina Asias in Smyrna (Ionia)
Koinon Asias in Sardis (Lydia)
Koinon Bithynias in Nikomedeia (Bithynia)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Olympia (Elis)
Olympia in Epidauros (Epidauria)
Olympia in Beroia (Macedonia)
Olympia in Ephesos (Ionia)
Olympia in Smyrna (Ionia)
Olympia in Kyzikos (Mysia)
Panathenaia in Athens (Attica)
Panhellenia in Athens (Attica)
Periporphyros in Sidon (Syria)
Pythia in Delphi (Phokis)
Pythia in Philippopolis (Thrace)
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria)
Pythia in Hierapolis?
Sebasmeia in Damascus (Syria)
Sebasta in Neapolis (Italy)
Sebasta in Byzantion (Thrace)
Severeia in Nikomedia (Bithynia)
Severeia in Nikaia (Bithynia)
Trophoneia in Lebadeia (Boiotia)
List of Events:
Kentreiseia in Philippopolis (Thrace) on ( 253 to 257 )
___ in (Asia) on ( 237 to 257 )
___ in Sparta (Lakonia) on ( 237 to 257 )
Gordianeia Antoneia in Side (Pamphylia) on ( 237 to 257 )
Aionia in Rome (Italy) on ( 235 to 261 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 261 to 261 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 257 to 257 )
Attalea Capitolia in Aphrodisias (Caria) on ( 235 to 257 )
Periporphyros in Sidon (Syria) on ( 235 to 257 )
Periporphyros in Sidon (Syria) on ( 235 to 257 )
Sebasmeia in Damascus (Syria) on ( 235 to 257 )
Sebasmeia in Damascus (Syria) on ( 235 to 257 )
Aktia in Tyre (Syria) on ( 235 to 257 )
Pythia in Hierapolis? on ( 235 to 257 )
Didymeia in Miletos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Didymeia in Miletos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Olympia in Kyzikos (Mysia) on ( 235 to 257 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 235 to 257 )
Koina Asias in Smyrna (Ionia) on ( 235 to 257 )
Hadriana Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 235 to 257 )
Hadriana Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 235 to 257 )
Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 235 to 257 )
Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 235 to 257 )
Hadrianeia in Ephesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Olympia in Ephesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Olympia in Ephesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria) on ( 235 to 257 )
Koinon Asias in Sardis (Lydia) on ( 235 to 257 )
Chrysanthina in Sardis (Lydia) on ( 235 to 257 )
Severeia in Nikaia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Severeia in Nikaia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Severeia in Nikaia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Koinon Bithynias in Nikomedeia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Koinon Bithynias in Nikomedeia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Severeia in Nikomedia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Severeia in Nikomedia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Sebasta in Byzantion (Thrace) on ( 235 to 257 )
Kentreiseia in Philippopolis (Thrace) on ( 235 to 257 )
Pythia in Philippopolis (Thrace) on ( 235 to 257 )
Pythia in Philippopolis (Thrace) on ( 235 to 257 )
Olympia in Beroia (Macedonia) on ( 235 to 257 )
Olympia in Beroia (Macedonia) on ( 235 to 257 )
Trophoneia in Lebadeia (Boiotia) on ( 235 to 257 )
Trophoneia in Lebadeia (Boiotia) on ( 235 to 257 )
Herakleia in Thebes (Boiotia) on ( 235 to 257 )
Herakleia in Thebes (Boiotia) on ( 235 to 257 )
Herakleia in Thebes (Boiotia) on ( 235 to 257 )
Olympia in Epidauros (Epidauria) on ( 235 to 257 )
Olympia in Epidauros (Epidauria) on ( 235 to 257 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 235 to 257 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 235 to 257 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 235 to 257 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 235 to 257 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 235 to 257 )
Eusebeia in Puteoli (Italy) on ( 235 to 257 )
Eusebeia in Puteoli (Italy) on ( 235 to 257 )
Eusebeia in Puteoli (Italy) on ( 235 to 257 )
Eusebeia in Puteoli (Italy) on ( 235 to 257 )
Chilietes in Rome (Italy) on ( 235 to 257 )
Athenas Promachou in Rome (Italy) on ( 235 to 257 )
Athenas Promachou in Rome (Italy) on ( 235 to 257 )
Athenas Promachou in Rome (Italy) on ( 235 to 257 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 235 to 257 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 235 to 257 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 235 to 257 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 235 to 257 )
Panhellenia in Athens (Attica) on ( 235 to 257 )
Panathenaia in Athens (Attica) on ( 235 to 257 )
Panathenaia in Athens (Attica) on ( 235 to 257 )
Panathenaia in Athens (Attica) on ( 235 to 257 )
Panathenaia in Athens (Attica) on ( 235 to 257 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 235 to 257 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 235 to 257 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 235 to 257 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 235 to 257 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 235 to 257 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 235 to 257 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 235 to 257 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 235 to 257 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 235 to 257 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 253 to 253 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 245 to 245 )
List of Disciplines:
other: keryxis
other: keryxis?
List of Agonistic Titles:
periodoneikes
trisperiodos aleiptos
monos kai protos ap' aionos [of the discipline]
disperiodos
List of References:
Follet, BCH 132 (2008), pp. 508-511, no. 14 = AE 2008, 1280 = SEG 58.183
IG II(2), 3169-3170 = IG III 129 = IAG 90
IG II(3), 4, 629
Manieri (2009), Leb. 16, pp. 169-171
SEG 26.479
Siewert & Taeuber (2013), no. 33 = IvO 243 = SEG 17.203 = BE 1959, 172
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 1.219
Ebert (1972), no. 81
Moretti (1957), no. 934
Moretti (1957), no. 938
Moretti (1957), no. 939
Moretti (1957), no. 940
Weir (2004), p. 129
Caldelli (1993), no. 59
Kostouros (2008), no. 156
Moretti (1953), no. 90
Strasser (2021), nos. 170-173
Strasser (2001), no. 240
Strasser (2018), p. 235-260
Liermann (1889), p. 153-161
Knab (1934), no. 54
Stephanis (1988), no. 825
Sarikakis (1965), no. 32
Sève (1993), no. 30
Comment: IG II(2) 3169-3170 states that the man is not just an honorary citizen, but specifically a βουλευτής (member of the council). The list of these cities ends in ll. 6-7, where it says καὶ ἄλλων πολ/λῶν πόλεων πολείτης καὶ βουλευτής ('of many other cities I was a citizen and member of the council). Eklektos is called 'disperiodos'. It must be dated to 257 AD, before Eklektos won his third Olympic victory in the same year. IvO 243 + Siewert & Taeuber 2013, no. 33 record some of the other cities where Valerius Eklektos was a member of the council: Rome, Smyrna, Philadelphia, Hierapolis and Tripolis. In the same inscription, Eklektos is called 'trisperiodos aleiptos'. It is dated to 261 AD. [DvdL] Sarikakis lists Marcus Aurelius Mouseion (Person ID 1405) and his father, Heortasios, as his coach.