Person: [athlete]

Person ID: 11590
Name: [athlete]
Place of Origin:
List of Festivals:
___ in ? (?)
? in Athens (Attica)
? in Sardis (Lydia)
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Aktia in ?
Augousteia in Pergamon (Mysia)
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia)
Eleutheria in Plataiai (Boiotia)
Hadrianeia? in Ephesos (Ionia)
Halieia in Rhodes (Rhodes)
Olympia in ? (?)
Panhellenia in Athens (Attica)
Pythia in Delphi (Phokis)
Pythia? in Thessalonike (Macedonia)
Sebasta in Neapolis (Italy)
Trophonia in Lebadeia (Boiotia)
List of Events:
___ in ? (?) on ( 240 to 260 )
___ in ? (?) on ( 240 to 260 )
Trophonia in Lebadeia (Boiotia) on ( 240 to 260 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 240 to 260 )
Pythia? in Thessalonike (Macedonia) on ( 240 to 260 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 240 to 260 )
Panhellenia in Athens (Attica) on ( 240 to 260 )
Olympia in ? (?) on ( 240 to 260 )
Halieia in Rhodes (Rhodes) on ( 240 to 260 )
Hadrianeia? in Ephesos (Ionia) on ( 240 to 260 )
Eleutheria in Plataiai (Boiotia) on ( 240 to 260 )
Eleutheria in Plataiai (Boiotia) on ( 240 to 260 )
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia) on ( 240 to 260 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 240 to 260 )
Aktia in ? on ( 240 to 260 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 240 to 260 )
? in Sardis (Lydia) on ( 240 to 260 )
? in Athens (Attica) on ( 240 to 260 )
? in Athens (Attica) on ( 240 to 260 )
List of Disciplines:
?: ?
List of References:
IG II(3), 4, 630
Koumanoudis, AD 25 (1970), pp. 58-59, no. 6 = SEG 36.258
Ugolini (2015), no. 70
List of Prosopographies:
Strasser (2021), no. 165
Knoepfler (2008), p. 1459
Shear (2001), p. 1109