Person: ([athlete])

Person ID: 1213
Alternative Name: [athlete]
Date Range: 225 to 275
List of Festivals:
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Aktia in Tyre (Syria)
Aktia in Neocaesarea (Pontus)
Asklepieia Olympia in Epidauros (Epidauria)
Capitolia in Rome (Italy)
Chrysanthina in Sardis (Lydia)
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia)
Eleutheria in Plataiai (Boiotia)
Eukratia in Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Eusebeia in Puteoli (Italy)
ex Argous aspis in Argos (Argeia)
Hadriana Olympia in Anazarbos (Cicilia)
Hadrianeia in Athens (Attica)
Hadrianeia in Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Halieia in Rhodos (Rhodos)
Herakleia Olympia in Thebes (Boiotia)
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Kommodeios
Nemea in Argos (Argeia)
Philippia Aktia in ? (?)
Pythia
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria)
Sebasta in Neapolis (Italy)
Severeia in ? (?)
Trophoneia Olympia in Lebadeia (Boiotia)
List of Events:
Aktia in Neocaesarea (Pontus) on ( 230 to 250 )
Eukratia in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 230 to 250 )
Eukratia in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 230 to 250 )
Eukratia in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 230 to 250 )
Hadrianeia in Antiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 230 to 250 )
Hadriana Olympia in Anazarbos (Cicilia) on ( 230 to 250 )
Aktia in Tyre (Syria) on ( 230 to 250 )
Philippia Aktia in ? (?) on ( 230 to 250 )
Kommodeios in ___ on ( 230 to 250 )
Kommodeios in ___ on ( 230 to 250 )
Kommodeios in ___ on ( 230 to 250 )
Kommodeios in ___ on ( 230 to 250 )
Severeia in ? (?) on ( 230 to 250 )
Severeia in ? (?) on ( 230 to 250 )
Severeia in ? (?) on ( 230 to 250 )
Severeia in ? (?) on ( 230 to 250 )
Chrysanthina in Sardis (Lydia) on ( 230 to 250 )
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria) on ( 230 to 250 )
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia) on ( 230 to 250 )
Halieia in Rhodos (Rhodos) on ( 230 to 250 )
Halieia in Rhodos (Rhodos) on ( 230 to 250 )
Eleutheria in Plataiai (Boiotia) on ( 230 to 250 )
Hadrianeia in Athens (Attica) on ( 230 to 250 )
Hadrianeia in Athens (Attica) on ( 230 to 250 )
Trophoneia Olympia in Lebadeia (Boiotia) on ( 230 to 250 )
Trophoneia Olympia in Lebadeia (Boiotia) on ( 230 to 250 )
Trophoneia Olympia in Lebadeia (Boiotia) on ( 230 to 250 )
Herakleia Olympia in Thebes (Boiotia) on ( 230 to 250 )
Herakleia Olympia in Thebes (Boiotia) on ( 230 to 250 )
Herakleia Olympia in Thebes (Boiotia) on ( 230 to 250 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 230 to 250 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 230 to 250 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 230 to 250 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 230 to 250 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 230 to 250 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 230 to 250 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 230 to 250 )
Eusebeia in Puteoli (Italy) on ( 230 to 250 )
Eusebeia in Puteoli (Italy) on ( 230 to 250 )
Eusebeia in Puteoli (Italy) on ( 230 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 230 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 230 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 230 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 230 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 230 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 230 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 230 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 230 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 230 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 230 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 230 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 230 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 230 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 239 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 230 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 230 to 250 )
Asklepieia Olympia in Epidauros (Epidauria) on ( 230 to 250 )
Asklepieia Olympia in Epidauros (Epidauria) on ( 230 to 250 )
Asklepieia Olympia in Epidauros (Epidauria) on ( 230 to 250 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 194 to 246 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 194 to 246 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 194 to 246 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 194 to 246 )
Asklepieia Olympia in Epidauros (Epidauria) on ( 225 to 275 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 225 to 275 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 225 to 275 )
Pythia in ___ on ( 225 to 275 )
Pythia in ___ on ( 225 to 275 )
Pythia in ___ on ( 225 to 275 )
List of References:
F.Delphes III.1, 555 = IAG 87
RPh 56 (1930), pp. 51-53
List of Prosopographies:
Strasser (2001), no. 243
Sarikakis (1965), no. 51
Moretti (1957), no. 1027
Moretti (1953), no. 87
Sève (1993), no. 40
Caldelli (1993), no. 56
Strasser (2021), no. 159
Strasser (2002), p. 296-304
Kostouros (2008), no. 1
Knoepfler (2008), p. 1451
Comment: The man is from Lydia. Nothing is known about the individual: no name, no discipline. Only a long list of wins, the upper part damaged, found in Delphi, remains. Victory list in database not complete (April 2020) - CT