Place: Alexandria (Egypt)

Place ID: 39
Place Name: Alexandria
Region Name: Egypt
List of "Native Sons":
Protogenes son of Diodotos
[athlete]
[artist] daughter of Apollonios
Theonas
Straton
Sarapion
Sarapion
Sarapion
Marcus Aurelius Serenos
Marcus Aurelius Asklepiades
Lukas
Isidoros
Isarion
Heron
Herakleides
Heliodoros
Eudaimon
Epidauros
Dionysios
Didymos Klideus
Kleopatra II daughter of Ptolemaios V Epiphanes
Eirene daughter of Ptolemaios
[rider] daughter of ..ados
Ptolemaios son of Heliodoros
Berenike II daughter of Magas
Ptolemy XII Auletes son of Ptolemy IX Soter
Ptolemy II Philadelphos son of Ptolemy I Soter
Diodorus
Marcus Aurelius Sarapion son of Marcus Aurelius Demetrios (also known as Harpokration)
Berenike
Berenike I daughter of Magas
Krates
Demetrios
Perigenes
Ptolemaios I Soter son of Lagos
Marion son of Marion
Lucius Septimius Aurelius Serapion
Dionysios
Herakleides
Sarapion
Ischurion Pammenous
Publius Aelius Aurelius Serapion
Serapion
Heliodoros
Isodoros
Heron
Eudaimon
Didymos
Epidauros
Loukas
Dionysios
Isarion
Marcus Aurelius Roupheinos
___
Theonas
Straton
Marcus Aurelius Asklepiades son of Marcus Aurelius Demetrios (Harpokration)
Sarapion
Straton or Stratonikos son of Korrhagos
Titus Flavius Archibios
[Septi]mius Au[r]elius S[.......]
Sosibios son of Dioskourides
Apollonios
Apollonios
Anoubion
Alexandros
Agathos Daimon
Aeithales
Achilleus
Marcus Aurelius Asklepiades
Diodoros son of Pt[olemaios]
Apollonios
Ammonios
Alexandros
List of Honorary Citizens:
Dionysios from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Serapion (Ischurion) from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius
Publius Aelius Aurelius Serapion son of Publius Aelius [---] from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Demetrios (Harpokration) from Hermopolis Magna (Egypt)
Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)
Titus Aelius Aurelius Maron (the Halter; the Jumper) from Kalykadnos (Cilicia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Gaius Licinius Inventus from Smyrna (Ionia)
Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis (Lydia)
Alexandros from Alexandria (Egypt)
List of Festivals:
___
Arsinoeia
Basileia
Basileia
Hadrianeios Philadelpheios
Olympia
Ptolemaia
Ptolemaia
Ptolemaia?
Sebasta
Sebasteios
Seleukios
Theadelpheia
Links:
Pleiades
Trismegistos