Person: ([athlete])

Person ID: 514
Alternative Name: [athlete]
Date Range: 225 to 250
List of Festivals:
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia)
Asklepia in Epidauros (Epidauria)
Athenas Promachou in Rome (Italy)
Capitolia in Rome (Italy)
Eleusinia in Eleusis (Attica)
Eleusinia in Athens (Attica)
Eleutheria in Plataiai (Boiotia)
Eusebeia in Puteoli (Italy)
ex Argous aspis in Argos (Argeia)
Herakleia in Thebes (Boiotia)
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Koina Asias in Philadelphia (Lydia)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Olympia (Elis)
Olympia in Athens (Attica)
Panathenaia in Athens (Attica)
Panhellenia in Athens (Attica)
Pythia in Delphi (Phokis)
Pythia in Miletos (Ionia)
Pythia in Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Pythia in Side (Pamphylia)
Pythia in Pergamon (Mysia)
Pythia in Thessalonike (Macedonia)
Sebasta in Neapolis (Italy)
Trophoneia in Lebadeia (Boiotia)
List of Events:
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 250 to 265 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 250 to 265 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 250 to 265 )
Herakleia in Thebes (Boiotia) on ( 250 to 265 )
Herakleia in Thebes (Boiotia) on ( 250 to 265 )
Eleusinia in Athens (Attica) on ( 250 to 265 )
Eleusinia in Athens (Attica) on ( 250 to 265 )
Eleusinia in Athens (Attica) on ( 250 to 265 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 250 to 265 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 250 to 265 )
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 225 to 250 )
Eusebeia in Puteoli (Italy) on ( 225 to 250 )
Athenas Promachou in Rome (Italy) on ( 225 to 250 )
Athenas Promachou in Rome (Italy) on ( 225 to 250 )
Athenas Promachou in Rome (Italy) on ( 225 to 250 )
Athenas Promachou in Rome (Italy) on ( 225 to 250 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 225 to 250 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 225 to 250 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 225 to 250 )
Asklepia in Epidauros (Epidauria) on ( 225 to 250 )
Pythia in Thessalonike (Macedonia) on ( 225 to 250 )
Pythia in Pergamon (Mysia) on ( 225 to 250 )
Pythia in Pergamon (Mysia) on ( 225 to 250 )
Pythia in Pergamon (Mysia) on ( 225 to 250 )
Pythia in Pergamon (Mysia) on ( 225 to 250 )
Pythia in Side (Pamphylia) on ( 225 to 250 )
Pythia in Side (Pamphylia) on ( 225 to 250 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 225 to 250 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 225 to 300 )
Koina Asias in Philadelphia (Lydia) on ( 225 to 250 )
Pythia in Magnesia on the Sipylos (Lydia) on ( 225 to 250 )
Pythia in Miletos (Ionia) on ( 225 to 250 )
Eleutheria in Plataiai (Boiotia) on ( 225 to 250 )
Eleutheria in Plataiai (Boiotia) on ( 225 to 250 )
Eleutheria in Plataiai (Boiotia) on ( 225 to 250 )
Trophoneia in Lebadeia (Boiotia) on ( 225 to 250 )
Trophoneia in Lebadeia (Boiotia) on ( 225 to 250 )
Herakleia in Thebes (Boiotia) on ( 225 to 250 )
Eleusinia in Eleusis (Attica) on ( 225 to 250 )
Eleusinia in Eleusis (Attica) on ( 225 to 250 )
Eleusinia in Eleusis (Attica) on ( 225 to 250 )
Panhellenia in Athens (Attica) on ( 225 to 250 )
Olympia in Athens (Attica) on ( 225 to 250 )
Panathenaia in Athens (Attica) on ( 225 to 250 )
Panathenaia in Athens (Attica) on ( 225 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 225 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 225 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 225 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 225 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 225 to 250 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 225 to 250 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 225 to 250 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 225 to 250 )
List of Disciplines:
?: ?
List of References:
I.Side 36, p. 237-238 = SEG 47.467
IG VII 49 = IAG 88 = CIG 1068
Pococke, Inscriptionum antiquarum graecarum et latinarum liber (1752), no. 6-7
Robert, REA 31 (1929), p. 15
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 1.217
Weir (2004), p. 124
Strasser (2001), no. 244
Sarikakis (1965), no. 52
Moretti (1953), no. 88
Sève (1993), no. 39
Caldelli (1993), no. 60
Moretti (1957), no. 936
Kostouros (2008), no. 231
Strasser (2021), no. 169
Robert (1970), p. 12-13
Muller (1984), p. 261-263
Weiss (1991), p. 370-371
Knab (1934), no. 49
Knoepfler (2008), p. 1450
Comment: According to Farrington (2012), this athlete was probably active somewhere between c. 225-250. The origin and discipline of this athlete are unknown. - YP According to Sève (1993), no.39 he was possibly a herald.