Discipline: keryxis

Discipline ID: 1189
Discipline Name: keryxis
Sports Category: other
Sports Super Category: artistic
List of athletes:
Rutilius Pantagathos from Thespiai (Boiotia)
Pompeios son of Zosimos from Thespiai (Boiotia)
M(arcus) Aure(lius) Eutyches from Tanagra (Boiotia)
Gnaius Pompeius Zosimos from Corinth (Corinthia)
Ariston son of Spinther from Thespiai (Boiotia)
([kerux]) from Thespiai (Boiotia)
Simylos son of Astyochos from Thespiai (Boiotia)
Sotairos? son of Theogeiton from Thespiai (Boiotia)
([kerux]) son of Aristonikos from Thespiai (Boiotia)
Philotas son of Theokles from Athens (Attica)
Sophilos son of Sopatros from Antiochia (on the Pyramus) (Cilicia)
Aeimnastos son of Euphraios from Thebes (Boiotia)
Nikias son of Agathokles from Thebes (Boiotia)
Praxiteles son of Theogenes from Athens (Attica)
Oros son of Oros from Chalkis (Euboia)
Glaukias son of Sosandros from Thebes (Boiotia)
Iranos son of Phrynidas from Tanagra (Boiotia)
Ploutiades son of Ploutiades from Iasos (Caria)
Zoilos son of Zoilos from Paphos (Cyprus)
Nikoteles son of Kapon from Thespiai (Boiotia)
Herodes son of Sokrates from Thebes (Boiotia)
Zenobio from (Boiotia?)
([kerux]) from Antiochia (on the Pyramus) (Cilicia)
Philokles son of Nikokles from Thebes (Boiotia)
Marcus Aurelius Eukairos from Tanagra (Boiotia)
Kor. Eukarpos from Argos (Argeia)
([musician]) from Athens (Attica)
Publius Atanios son of Publius from Sikyon (Sikyonia)
Glaukias son of Sosandros from Thebes (Boiotia)
Hephaistion son of Demeas from Tarentum (Italy)
Krates from Elis (Elis)
Marcus Aurelius Sarapammon from Alexandria
Archias/Archlas son of Eukleos from Hybla (Sicily)
[---]obios ([Zen?]obios) from Delos? (Delos)
Phorystas son of Triax from Tanagra (Boiotia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
[Mar(kos) Au]relius [--]menos from Kos (Kos)
Titus Aelius Aurelius Apollonius from Tarsos (Cilicia)
Marcus Flavius Antoninus from Hierapolis? (Phrygia)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Leon son of Leompedon from Ioulis? (Keos)
([isthmionikes])
[...]aios Charikles from Laodikeia?
Publius Aelius Artemas from Laodikeia (Pisidia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Socrates son of Migon from Thyateira (Lydia)
[Spi]nther son of Spinther from Thespiai (Boiotia)