Person: Iranos son of Phrynidas from Tanagra (Boiotia)

Person ID: 5786
Name: Iranos
Father's Name: Phrynidas
Place of Origin: Tanagra (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Mouseia in Thespiai (Boiotia)
Ptoia? in Akraiphia (Boiotia)
Sarapieia in Tanagra (Boiotia)
List of Events:
Mouseia in Thespiai (Boiotia) on ( -118 to -50 )
Ptoia? in Akraiphia (Boiotia) on ( -85 to 100 )
Sarapieia in Tanagra (Boiotia) on ( -85 to ? )
Sarapieia in Tanagra (Boiotia) on ( -85 to ? )
Sarapieia in Tanagra (Boiotia) on ( -85 to ? )
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
music: ___
theatre: hypokrisis (komoidos)
theatre: hypokrisis (tragoidos)
other: keryxis
literature/oratory: poiesis
music: rhapsoidia
List of References:
Aneziri (2003), pp. 414 sg., n. Gb6
Bizard, BCH 44 (1920), p. 261, n. 11
I.Oropos 523
IG VII 416
IG VII 542
IG VII 543
IThesp 170
Le Guen (2001), pp. 155-156, n. 23F
Leonardos, Arch. Eph. (1925-26), pp. 32-34, n. 148
Manieri (2009), Acr. 14, pp. 107-108
Manieri (2009), Oro. 16, pp. 243-245
Manieri (2009), Tan. 3, pp. 277-278
Manieri (2009), Tan. 4, pp. 278-279
Manieri (2009), Thes. 30, pp. 397-399
Mette (1977), IIC, 4a
Pittakis, Arch. Eph. 33 (1853), n. 1377
Preller (1852), p. 150
RangabE, Ant. Hell. n. 965
Reisch (1885), p. 125, n. IX
Roesch (1982), p. 191, n. 37