Festival: Mouseia in Thespiai (Boiotia)

Festival ID: 1193
Festival Name: Mouseia
Festival Place: Thespiai (Boiotia)
List of Participants:
Zosimos son of Epiktes from Thebes (Boiotia)
Vipsanios Philoxenos from Thespiai (Boiotia)
Theodoros son of Theodotos from Nikomedeia (Bithynia)
Rutilius Pantagathos from Thespiai (Boiotia)
Publius Antonius Maximus from Neochori
Publius Antonius Maximus from Neochori
Pompeios son of Zosimos from Thespiai (Boiotia)
Phileinos son of Epaphrion from Thespiai (Boiotia)
P(ublius) Aelius Amphichares from Athens (Attica)
M(arcus) Aemilius from Hymettos (Attica)
Kallitychides? son of Phokion? from Thebes? (Boiotia)
Kallitychides son of Phokion from Thebes (Boiotia)
Hosios from Pergamon (Mysia)
Flavius Paulinos
Flavius Antiakos from Corinth (Corinthia)
Eutychianos from Corinth (Corinthia)
Eumaron son of Alexandros from Thespiai (Boiotia)
Eumaron son of Alexandros from Thespiai (Boiotia)
Eudaimon son of Attikos from Thebes (Boiotia)
Damoneikos son of Damon from Thespiai (Boiotia)
Clau(dius) Tertius from Chalkis (Euboia)
Chrysaon son of Philephebos from Iasos (Caria)
Athenaios son of Aphrodisios from Athens (Attica)
Artemon son of Artemon from Athens (Attica)
Ariston? son of Philinos
Ariston son of Zosimos from Tanagra (Boiotia)
Apollonios son of Apollonios from Aspendos (Pamphylia)
Antiphon from Athens (Attica)
Agathemeros son of Pythokles from Athens (Attica)
Aemilius Epiktetos from Corinth (Corinthia)
A(ulus) Clodius Achilleus from Corinth (Corinthia)
([salpistes?]) from Thebes? (Boiotia)
([kitharoidos]) son of Damonikos from Tanagra or Tarentum? (Boiotia?)
([kerux]) from Thespiai (Boiotia)
([hypokrites palaias komoidias]) from Thespiai? (Boiotia)
([epon poietes]) from Thespiai (Boiotia)
([enkomiographos eis Tauron]) son of Mousaios from Athens (Attica)
([enkomiographos eis Sebasten Ioulian Mnemosunen]) son of Herakleitos from Alexandria
([enkomiographos eis Messaleinon[)
[---]eitos son of Herakleitos from Alexandria
[---]chos son of Demetrios
([kitharistes?])
Straton son of Isidotos from Athens? (Attica)
Boiskos son of Antiochos
Ariston son of Iason
Aristokrates son of Aga[---]
Alexandros son of Menodotos from Magnesia on the Maeander? (Ionia)
Apollodotos son of Demeas from Xanthos? (Lycia)
Straton son of Straton from Sidon
Theodotos son of Pythion from Athens (Attica)
Philoarnos son of Melanthios from Kierion (Thessaly)
Bakchios son of Bakchios from Athens (Attica)
Kleainetos son of Dasyos
Polyxenos son of Poulytion from Perge (Pamphylia)
Mnasarchos son of Damon from Thespiai? (Boiotia)
Simylos son of Astyochos from Thespiai (Boiotia)
Praxokles son of Timomenes from Argos? (Peloponnese)
Athenion son of Asklapion from Thespiai (Boiotia)
Kleainetos son of Dasyos
([auletes]) son of Philleas from Thespiai (Boiotia)
Sotairos? son of Theogeiton from Thespiai (Boiotia)
Aristeas son of Skamon from Thespiai (Boiotia)
Demetrios son of Hippokrates from Tanagra? (Boiotia)
Mnasippos son of Archelaos
([kerux]) son of Aristonikos from Thespiai (Boiotia)
Artemidoros son of Amphoteridas from Thebes (Boiotia)
Eudemos son of Hippokrites from Thespiai (Boiotia)
Kana son of Mantias
Damaios son of Hegesandros from Thessalonike (Macedonia)
([poietes saturon])
Philotas son of Theokles from Athens (Attica)
Amphikrates son of Euphronios from Thespiai (Boiotia)
Mantias son of Lyson
Kraton son of Zotichos
Kraton son of Zotichos
Pharados son of Thebangelos
Ant[---]
Dioskourides
Agathokles son of Nik[---]
Aristides son of Euklees from (Boiotia)
Platon son of Graios from Epidamnos?
Apollonides from Athens (Attica)
Zenodotos son of Sopatros from Antiochia (on the Pyramus) (Cilicia)
Sophilos son of Sopatros from Antiochia (on the Pyramus) (Cilicia)
Epikrates son of Eukrates from (Boiotia)
Philoxenos son of Xenon from (Boiotia)
Agathias son of Harmodios from Opous (Locris)
Aristokles son of Aristokles from (Boiotia)
Heliodoros son of Heliodoros from Antiochia ad Pyramum? (Cilicia)
Ariston
Hierokles
Epainettos son of Paroitas
Straton from Thespiai (Boiotia)
Habron son of Philoxenos from Thebes (Boiotia)
Philokrates son of Theophantos from Thebes (Boiotia)
Iranos son of Phrynidas from Tanagra (Boiotia)
Demokles son of Aminias from Thebes (Boiotia)
Pharadas son of Timon from Athens (Attica)
Euarchos son of Herodotos from Koroneia (Boiotia)
Demetrios son of Hamaloios from Myrina (Aeolis)
Perigeneis son of Herakleidas from Kyzikos (Mysia)
Mestor son of Mestor from (Phocis)
Herodes son of Sokrates from Thebes (Boiotia)
Pythokles son of Aristarchos from Hermione (Hermionia)