Place: Thebes (Boiotia)

Place ID: 5
Place Name: Thebes
Region Name: Boiotia
List of "Native Sons":
Mnesitheos son of Mironos
Kallon son of Kallimachos
Noumenios son of Chrysippos
[E]ugeneidas son of Aristeas
Noumenios son of [Ch]rysippos
Praxion son of Eudemos
Xenon son of Meixilaos
Leukinos daughter of Damon
Asopichos son of Amyntas
Isidoros son of Theokles
Satyros son of Philon
Nikon son of Nikon
Aristodemos son of Nikomenes
Theogeiton
Pammachos son of Triakos
Athanichos
Zosimos daughter of Epiktetos
Zosimos daughter of Epiktes
Kallitychides daughter of Phokion
Eudaimon daughter of Attikos
Artemidoros daughter of Amphoteridas
Demokles daughter of Aminias?
Aeimnastos daughter of Euphraios
[---]kles daughter of Athenodoros
Athenagoras daughter of Demetrios
Meliton daughter of Aristoboulos
Aristokles daughter of Amphikles
Habron daughter of Philoxenos
Kleondas daughter of Pytheas
Nikias daughter of Agathokles
[---]imos daughter of Arisstyllos
Athenades daughter of Nikomachos
Diogenes daughter of Leonidas
Hipparchos daughter of Apollodoros
Silanos daughter of Demetrios
Diogenes daughter of Antigon
Artemon daughter of Myrton
Protarchos daughter of Antimenes
Philokrates daughter of Theophantos
Theophanes daughter of Sokrates
Ariston daughter of Chionos
Kallippos daughter of Kallon
Nikon daughter of Euonymodoros
Hieron daughter of Aristoboulos
Glaukias daughter of Sosandros
Dionysichos daughter of Epikles
Demokles daughter of Aminias
Stratinos daughter of Eunikos
Diokles daughter of Kallimeles
Kabirichos daughter of Theodoros
Kallistratos daughter of Exakestes
Aminias daughter of Demokles
Ariston daughter of Ariston
Nikostratos daughter of Philostratos
Kraton daughter of Kleon
Herodes daughter of Sokrates
[charioteer] daughter of Noumenichos
___ daughter of [---a]ndros
___ daughter of [---a]ndros
Olympichos son of Aristides
Diogenes daughter of Theodotos
Kleon daughter of Kraton
Philokles daughter of Nikokles
Philleas daughter of Megakles
Agathokles daughter of Zopyros
Chionnes daughter of Diogeitondas
Hierokles daughter of Ismenokles
___ daughter of Philokratos
Melantichos daughter of Molottos
Archias daughter of Soteridos
Glaukias daughter of Sosandros
Dionysodoros
Agenor son of Theopompos
Lasthenes
[Dai]tondas + Arsilochos
___
Kleondas
Pagondas/Pagon
Pythonikos
Koryeidas
Iolaidas
Orphodas
Thrasidaios son of Pythonikos
Kleitomachos son of Hermokrates
Euagkritos son of Triax
Strepsiadas
Herodotos son of Asopodoros
Melissos
Thebaioi NN (family)
Lysandros
List of Honorary Citizens:
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)
List of Festivals:
___
___
Agrionia
Dionyseia Herakleia Antonineia
Dionysia Herakleia Antonineia
Herakleia
Herakleia Olympia
Herakleia?
Iolaia?
Kommodeia Dionysia Herakleia
Rhomaia
Rhomaia?
Links:
Pleiades
Trismegistos