Place: Sparta (Lakonia)

Place ID: 65
Place Name: Sparta
Region Name: Lakonia
List of "Native Sons":
Olympio daughter of Agetor
Aretippos son of Lysippos
Habrias son of Antibios
Nikodamos son of Nikon
Aristokleidas son of Sokrates
Harmonikos son of Eudamidas
Publius Aelius Dionysios
Damagetos? son of Chilon
[athlete]
Euagoras
[D]ios son of Lysimachos
[athlete]
Euryleonis
Eurybiades/Sybariades/Eurybatos
Kyniska daughter of Archidamos II
Lakrates
Lichas son of Arkesilaos
Leon son of Antikleidas
Anaxandros
Lykinos
Arkesilaos
[--]medes
[runner]
[runner]
Polypeithes son of Kalliteles
Akmatidas
Damaratos/Demaratos?
Kalliteles
Euagoras
Ladromos
Epitelidas
Hetoimokles
Eurykles
Chrysamaxos
Gelon
Lykotas
Rhipsolaos
Eutelidas
Olyntheus
Hipposthenes
Eurykleidas
Arytamas
Sphairos
Gylis
Chionis
Charmis
Philombrotos
Kallisthenes
Thalpis
Kleoptolemos
Atheradas
Eurybatos
Lampis
Pythagoras
Akanthos
Menippos son of Polykles Gorgippus
Damonikos son of Damonikos?
Androbios son of Eudamidas
Alkidas
Euryades
Amphiares
Eubalkes
Seleadas son of Alexandridas
Deinosthenes son of Deinosthenes
Andreas
Panthalis? (Livia? Pantolaios?) daughter of Agis?
Nikodamos
[---]r son of [---]r
Pratomelidas
Publius Aelius Alkandridas son of Publius Aelius Damokratidas
Marcus Aurelius Kleanor son of Kleanor
___
Polykles
Xenarkes/Xenarches son of Philandrides?
List of Honorary Citizens:
Aurelius Eutychion from Nysa (Caria)
Marcus Aurelius Serenus from Alexandria
Gaius Licinius Inventus from Smyrna (Ionia)
Marcus Aurelius Antonius Lucius from Smyrna (Ionia)
([contestant]) son of [...]ates from Athens (Attica)
Metrophianos Sosinikos son of Metrophianos from Selge (Pisidia)
[...] Polykrates (Aur[elius] Polykrates) from Kibyra (Lycia)
Marcus Aurelius O[...]lon from Ankyra (Galatia)
Se[...]vatus from Damascus (Syria)
Claudius Avidienus from Nikopolis (Epeiros)
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis (Lydia)
List of Festivals:
___
Eurykleia
Hyakinthia
Kaisarea
Leonideia
Livia
Olympia Kommodeia
Ourania
Links:
Pleiades
Trismegistos