Person: Marcus Aurelius O[...]lon from Ankyra (Galatia)

Person ID: 271
Name: Marcus Aurelius O[...]lon
Place of Origin: Ankyra (Galatia)
Date Range: 150 to 250
Honorary Citizen of:
Brentesion (Italy)
Argos (Argolid)
Neokaisareia
Tarsos (Bithynia)
Laodikeia
Prusa (Bithynia)
Nikaia (Bithynia)
Thespiai (Boiotia)
Sparta (Lakonia)
Ephesos (Ionia)
Smyrna (Ionia)
Pergamon (Mysia)
Corinth (Corinthia)
Athens (Attica)
List of Festivals:
___ in Puteoli (Italy)
___ in Smyrna (Ionia)
___ in Pergamon (Mysia)
___ in Neapolis (Italy)
___ in ? (?)
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Artemisia in Ephesos (Ionia)
Augousteia in Pergamon (Mysia)
Balbillea in Ephesos? (Ionia)
Capitolia in Rome (Italy)
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia)
Ephesea in Ephesos (Ionia)
ex Argous aspis in Argos (Argeia)
Hadriana Olympia in Smyrna (Ionia)
Halieia in Rhodes (Rhodes)
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Smyrna (Ionia)
Olympia in ? (?)
Pythia in Delphi (Phokis)
Traianeia in Pergamon (Mysia)
List of Events:
___ in ? (?) on ( 170 to 190 )
___ in ? (?) on ( 170 to 190 )
___ in ? (?) on ( 170 to 190 )
___ in ? (?) on ( 170 to 190 )
___ in ? (?) on ( 170 to 190 )
___ in Pergamon (Mysia) on ( 170 to 190 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 170 to 190 )
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia) on ( 170 to 190 )
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 150 to 250 )
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia) on ( 150 to 250 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 150 to 250 )
Artemisia in Ephesos (Ionia) on ( 150 to 250 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 150 to 250 )
Balbillea in Ephesos? (Ionia) on ( 150 to 250 )
Balbillea in Ephesos? (Ionia) on ( 150 to 250 )
Olympia in ? (?) on ( 150 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 180 to 250 )
Halieia in Rhodes (Rhodes) on ( 150 to 250 )
Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 150 to 250 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
Balbillea in Ephesos? (Ionia) on ( 150 to 250 )
Balbillea in Ephesos? (Ionia) on ( 150 to 250 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 150 to 250 )
Hadriana Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
Balbillea in Ephesos? (Ionia) on ( 150 to 250 )
Balbillea in Ephesos? (Ionia) on ( 150 to 250 )
___ in Neapolis (Italy) on ( 150 to 250 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 150 to 250 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia) on ( 150 to 250 )
___ in Pergamon (Mysia) on ( 150 to 250 )
___ in Pergamon (Mysia) on ( 150 to 250 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 150 to 250 )
Ephesea in Ephesos (Ionia) on ( 150 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 180 to 250 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 150 to 250 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 150 to 250 )
___ in Puteoli (Italy) on ( 150 to 250 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 150 to 225 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 150 to 250 )
List of Disciplines:
music: ___
music: aulesis (pythaulesis)
choral: choros (choraules)
List of References:
F.Delphes III.4, 476 = SEG 27.102
List of Prosopographies:
Cartledge & Spawforth (1989), F.26
Farrington (2012), no. 1.210
Weir (2004), p. 126
Strasser (2001), no. 211
Caldelli (1993), no. 47
Moretti (1957), no. 876
Moretti (1957), no. 879
Kostouros (2008), no. 122
Stephanis (1988), no. 480
BĂ©lis (1999), p. 232
Jacquemin (1999), no. 64
Aspiotes (2006), no. 375
Strasser (2021), no. 98
Comment: According to Cartledge (1989) this athlete was active around ca. 200