Person: Aurelius Eutychion from Nysa (Caria)

Person ID: 11589
Name: Aurelius Eutychion
Place of Origin: Nysa (Caria)
Honorary Citizen of:
Elis (Elis)
Sparta (Lakonia)
Ephesos (Ionia)
Athens (Attica)
List of Festivals:
___ in Ephesos (Ionia)
___ in Philadelphia (Lydia)
___ in ? (?)
Asklepieia in Epidauros (Epidauria)
Athena Promachos in Rome (Italy)
Athena Promachos in Rome? (Italy)
Capitolia in Rome (Italy)
Deia Haleia in Philadelphia (Lydia)
Didymeia in Miletos (Ionia)
Didymeia? in Miletos (Ionia)
Dioskouria in Ostia (Italy)
Eleusinia in Athens (Attica)
Eleutheria in Plataiai (Boiotia)
Eurykleia in Sparta (Lakonia)
Eusebeia in Puteoli (Italy)
Gordianeia in Aphrodisias (Caria)
Hadriana Olympia in Smyrna (Ionia)
Hadrianeia in Athens (Attica)
Hadrianeia? in Ephesos (Ionia)
Heraia in Samos (Samos)
Hyakinthia in Sparta (Lakonia)
Koina Asias in Philadelphia (Lydia)
Letoia Pythia in Tripolis (Phoenicia)
Leukophryneia in Magnesia? (Ionia)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Athens (Attica)
Olympia in Thyateira (Lydia)
Olympia in ? (?)
Olympia in Magnesia? (Ionia)
Olympia in Pisa (Italy)
Olympia in Ephesos (Ionia)
Olympia Hadriana in Smyrna (Ionia)
Olympia? in Hierapolis (Phrygia)
Panathenaia in Athens (Attica)
Panionia in Miletos (Ionia)
Panionia? in Miletos (Ionia)
Pythia in Hierapolis (Phrygia)
Pythia in Aphrodisias (Caria)
Sebasta in Neapolis (Italy)
Theogamia in Nysa (Caria)
Trophonia in Lebadeia (Boiotia)
List of Events:
___ in ? (?) on ( 240 to 260 )
___ in ? (?) on ( 240 to 260 )
___ in ? (?) on ( 240 to 260 )
___ in Philadelphia (Lydia) on ( 240 to 260 )
___ in Ephesos (Ionia) on ( 240 to 260 )
Trophonia in Lebadeia (Boiotia) on ( 240 to 260 )
Theogamia in Nysa (Caria) on ( 240 to 260 )
Theogamia in Nysa (Caria) on ( 240 to 260 )
Theogamia in Nysa (Caria) on ( 240 to 260 )
Theogamia in Nysa (Caria) on ( 240 to 260 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 240 to 260 )
Pythia in Aphrodisias (Caria) on ( 240 to 260 )
Pythia in Hierapolis (Phrygia) on ( 240 to 260 )
Panionia? in Miletos (Ionia) on ( 240 to 260 )
Panionia in Miletos (Ionia) on ( 240 to 260 )
Panathenaia in Athens (Attica) on ( 240 to 260 )
Olympia? in Hierapolis (Phrygia) on ( 240 to 260 )
Olympia Hadriana in Smyrna (Ionia) on ( 240 to 260 )
Olympia in Ephesos (Ionia) on ( 240 to 260 )
Olympia in Athens (Attica) on ( 240 to 260 )
Olympia in Pisa (Italy) on ( 240 to 260 )
Olympia in Magnesia? (Ionia) on ( 240 to 260 )
Olympia in ? (?) on ( 240 to 260 )
Olympia in Thyateira (Lydia) on ( 240 to 260 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 240 to 260 )
Leukophryneia in Magnesia? (Ionia) on ( 240 to 260 )
Leukophryneia in Magnesia? (Ionia) on ( 240 to 260 )
Letoia Pythia in Tripolis (Phoenicia) on ( 240 to 260 )
Koina Asias in Philadelphia (Lydia) on ( 240 to 260 )
Hyakinthia in Sparta (Lakonia) on ( 240 to 260 )
Heraia in Samos (Samos) on ( 240 to 260 )
Hadrianeia? in Ephesos (Ionia) on ( 240 to 260 )
Hadrianeia in Athens (Attica) on ( 240 to 260 )
Hadriana Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 240 to 260 )
Gordianeia in Aphrodisias (Caria) on ( 240 to 260 )
Eusebeia in Puteoli (Italy) on ( 240 to 260 )
Eurykleia in Sparta (Lakonia) on ( 240 to 260 )
Eleutheria in Plataiai (Boiotia) on ( 240 to 260 )
Eleusinia in Athens (Attica) on ( 240 to 260 )
Dioskouria in Ostia (Italy) on ( 240 to 260 )
Didymeia? in Miletos (Ionia) on ( 240 to 260 )
Didymeia in Miletos (Ionia) on ( 240 to 260 )
Deia Haleia in Philadelphia (Lydia) on ( 240 to 260 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 240 to 260 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 240 to 260 )
Athena Promachos in Rome? (Italy) on ( 240 to 260 )
Athena Promachos in Rome (Italy) on ( 240 to 260 )
Asklepieia in Epidauros (Epidauria) on ( 240 to 260 )
Theogamia in Nysa (Caria) on ( 240 to 260 )
Olympia in Athens (Attica) on ( 240 to 260 )
Eleusinia in Athens (Attica) on ( 240 to 260 )
Theogamia in Nysa (Caria) on ( 240 to 260 )
List of Disciplines:
combat sports: pale
combat sports: pankration
combat sports: pugme
List of Agonistic Titles:
pleistonikes
paradoxos
List of References:
Gökalp Özdil, Philia 2 (2016), pp. 163-176 = AE 2016, 1635
I.Nysa 469
SEG 66.1153
List of Prosopographies:
Strasser (2021), no. 164